Actuele Informatie

Welkom op onze websiteProgramma Paastriduüm

U bent op de volgende dagen van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren:

Donderdag     6 april:    18.15 u.    Rozenkrans en Eucharistieviering
Vrijdag             7 april:    15.00 u.    Sterfuurliturgie
Zondag           9 april:      5.00 u.    Paaswake en feestelijk ontbijt

Als u aan de vieringen in het Paastriduüm wilt deelnemen, a.u.b. uiterlijk op maandag in de Goede Week (3 april) aanmelden bij Zr. Maria Magdalena
(Steeds zeker 15 min. van tevoren aanwezig zijn!)

Barmhartigheidsnoveen

Vrijdag 7 April:         12.00 uur

Van zaterdag 8 April tot en met zaterdag 15 April:    15.00 uur

Deelname zonder aanmelding.
Wel a.u.b. 15 minuten van tevoren aanwezig zijn.

Barmhartigheidszondag 16 april

14.00 u.     Lofprijzing en inleiding
15.00 u.    Barmhartigheidsrozenkrans / aanbidding
15.30 u.    Biechtgelegenheid (tot 16.45 u.)
16.00 u.    Mogelijkheid koffie/thee (tot 16.45u.)
17.00 u.    H. Mis, aansluitend broodmaaltijd    
    
Deelname aan de barmhartigheidszondag s.v.p. vóór 13 april doorgeven aan Zr. Maria Magdalena of per email (dekommel@gmail.com). De binnenkomst via de voordeur/poort (vanwege de parking) is mogelijk tussen 13.00 u. en 13.45 u.

Pinksteren zondag 28 mei

15.15 u.    Rozenkrans
16.00 u.    H. Mis

Welkom zonder aanmelding! Houdt u er rekening mee dat op deze dag
in “de Kommel” beperkte parkeermogelijkheid is.


Ons jaarprogramma 2023


(Dit is een afbeelding van de Jozefzaal waar al onze liturgische vieringen plaatsvinden)

Verschillende vieringen worden via Livestream uitgezonden. Zie daartoe ons programma livestream!

 
Toewijding aan Maria (25.3.2022)Nederlands

Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria
Sint-Pietersbasiliek 25 maart 2022

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden
wij ons tot U. Gij zijt onze Moeder, Gij houdt van ons en Gij kent ons. Gij weet wat
er in ons hart omgaat. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw
tedere zorg en uw vredebrengende nabijheid niet ervaren! Gij houdt nooit op ons
de weg te wijzen naar Jezus, de Vredevorst. Toch zijn we afgeweken van de weg
naar vrede. De lessen die we getrokken hebben uit de tragedies van de vorige
eeuw, de miljoenen slachtoffers van de twee wereldoorlogen, zijn we vergeten.
We hebben de verbintenissen die we als Gemeenschap van Naties zijn aangegaan,
verloochend. We hebben de vredesdroom van volkeren en de hoopvolle
verwachtingen van jongeren verraden. We werden ziek van hebzucht, we dachten
alleen aan onze eigen nationalistische belangen en lieten toe dat onverschilligheid
en egoïsme ons verlamden. Wij kozen ervoor God te negeren, met leugens te
leven, agressie aan te wakkeren, onschuldige levens te nemen, wapens op te
slaan. We vergaten daarbij zorg te dragen voor onze naaste en voor ons
gemeenschappelijk huis. Met oorlogen hebben we de tuin van de aarde verwoest.
Door onze zonden hebben wij het hart verwond van onze hemelse Vader, die
verlangt dat we broeders en zusters zijn. We zijn onverschillig geworden voor alles
en iedereen, behalve voor onszelf. Vol schaamte roepen wij uit: vergeef ons, Heer!
Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van
onze uitputting en broosheid, te midden van het duistere onrecht van kwaad en
oorlog, herinnert Gij ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons
liefdevol blijft aankijken, altijd bereid ons te vergeven en ons op te richten. Hij was
het die U aan ons gegeven heeft en uw Onbevlekte Hart heeft gemaakt tot een
toevluchtsoord voor de Kerk en voor alle mensen. Door die goddelijke goedheid
zijt Gij altijd bij ons. Zelfs op de meest turbulente momenten in de geschiedenis
leidt Gij ons met tedere liefde. Daarom wenden wij ons tot U en kloppen aan de
deur van uw Hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. Iedere tijd opnieuw maakt Gij U
aan ons bekend en roept Gij ons op tot bekering. Kom ons ook nu, in deze duistere
tijd, bijstaan en troosten. Zeg ons nogmaals: Ik ben er toch, Ik die uw Moeder ben!
Gij weet hoe Gij de knopen van ons hart en van onze tijd kunt ontwarren. Wij
vertrouwen op U. We vertrouwen erop dat Gij, vooral in deze tijd van beproeving,
onze smeekbeden niet zult negeren en ons te hulp zult komen. Dit is wat Gij
gedaan hebt in Kana in Galilea, toen Gij het uur van Jezus’ optreden verhaastte en
Hij de eerste van zijn wondere tekenen verrichtte. Om de vreugde van het
bruiloftsfeest te behoeden, zei Gij tot Hem: Ze hebben geen wijn meer (Joh 2,3). O
Moeder, spreek deze woorden opnieuw uit voor God, want vandaag is de wijn van
de hoop op, is de vreugde verdwenen en de broederlijkheid verwaterd. Wij
hebben onze menselijkheid verloren en het geschenk van de vrede verkwanseld.
We hebben ons hart geopend voor geweld en vernielzucht. We hebben dringend
uw moederlijke hulp nodig. O Maria, luister dan naar ons gebed. Ster der zee, laat
ons niet vergaan in de storm van de oorlog. Ark van het Nieuwe Verbond, toon
ons mogelijkheden en wegen van verzoening. Koningin van de hemel, herstel Gods
vrede in de wereld. Verdrijf de haat, bedaar de wraaklust en leer ons vergeven.

Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen het gevaar van kernwapens.
Koningin van de rozenkrans, wek in ons het verlangen om te bidden en lief te
hebben. Koningin van alle mensen, toon de volkeren de weg van broederlijkheid.
Koningin van de vrede, verkrijg vrede voor onze wereld. O Moeder, moge uw
hartverscheurend smeekgebed ons verharde hart beroeren. Mogen uw, omwille
van ons, vergoten tranen deze, door onze haat verdorde, vallei, opnieuw tot bloei
brengen. Moge uw gebed ons te midden van het wapengekletter tot vrede
brengen. Mogen uw moederlijke handen allen strelen die lijden en vluchten voor
het bommengeweld. Moge uw moederlijke omhelzing allen troosten die hun huis
en land moeten verlaten. Moge uw bedroefde hart ons medeleven opwekken en
ons aansporen onze deuren te openen en zorg te dragen voor onze gewonde en in
de steek gelaten broeders en zusters. Heilige Moeder van God, toen Gij onder het
kruis stond en Jezus de leerling aan uw zijde zag, zei Hij tot U: Zie daar uw zoon
(Joh 19,26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling en tot ieder
van ons zei Hij: Zie daar uw moeder (v. 27). Moeder Maria, we willen U nu in ons
leven en in onze geschiedenis verwelkomen. Op dit uur staan vermoeide en
ontredderde mensen bij U onder het kruis, met het verlangen om zich aan U toe
te vertrouwen en zich door U aan Christus toe te wijden. Het Oekraïense en
Russische volk, dat U met grote liefde vereert, wendt zich tot U in het vertrouwen
dat uw Hart liefdevol klopt voor hen en voor alle volkeren die lijden onder oorlog,
honger, onrecht en armoede. Moeder van God, Gij die ook onze Moeder zijt, aan
U vertrouwen wij onszelf toe en wijden wij plechtig de Kerk, alle mensen en vooral
ook Rusland en Oekraïne toe aan uw Onbevlekte Hart. Aanvaard deze toewijding
die wij vol vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat de oorlog mag ophouden en
vrede zich over de wereld mag verspreiden. Het ‘ja’ dat opwelde uit uw hart
opende de deuren van de geschiedenis voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop
dat de vrede opnieuw door uw hart tot ons zal komen. Aan U wijden wij toe: de
toekomst van alle mensen, de noden en verwachtingen van alle volkeren, de
angsten en de hoop van de hele wereld. Moge door uw voorspraak, Gods
barmhartigheid over de aarde uitgestort worden en de zachte hartenklop van
vrede opnieuw het ritme van onze dagen aangeven. Onze-Lieve-Vrouw van het
Fiat, over wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de harmonie die van
God uitgaat. Onze levende bron van hoop, besprenkel onze dorre harten. Door U
kreeg Jezus een menselijk gezicht, help ons om te werken aan een waarachtige
gemeenschap. Gij wandelde op onze wegen, leid ons nu op de weg naar vrede.
Amen

Copyright © Libreria Editrice Vaticana Vertaling:
Pers- & Informatiedienst van de Bisschoppenconferentie (IPID)

 

Deutsch  (in der Apollinariskirche am 25.3.2022 siehe https://youtu.be/RABv5ae8ti8

Akt der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens

O Maria, Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist, wir kommen zu dir in dieser Stunde der Bedrängnis. Du bist Mutter, du liebst uns und du kennst uns. Dir ist nicht verborgen, was uns im Herzen bewegt. Mutter der Barmherzigkeit, wie oft haben wir deine zärtliche Fürsorge erfahren, deine friedensbringende Gegenwart, denn du geleitest uns immer zu Jesus, dem Fürsten des Friedens.
Wir aber sind vom Weg des Friedens abgekommen.
Wir haben die Lehren aus den Tragödien des letzten Jahrhunderts und das Opfer der Millionen in den Weltkriegen Gefallenen vergessen.
Wir haben die Verpflichtungen, die wir als Gemeinschaft der Nationen eingegangen sind, nicht erfüllt, und wir verraten die Träume der Völker vom Frieden und die Hoffnungen der jungen Menschen.
Wir sind an Gier erkrankt, wir haben uns in nationalistischen Interessen verschlossen, wir haben zugelassen, dass Gleichgültigkeit und Egoismus uns lähmen.
Wir haben Gott nicht beachtet, wir haben es vorgezogen, mit unseren Lügen zu leben, Aggressionen zu nähren, Leben zu unterdrücken und Waffen zu horten.
Dabei haben wir vergessen, dass wir die Hüter unserer Nächsten und unseres gemeinsamen Hauses sind. Mit Kriegen haben wir den Garten der Erde verwüstet, mit unseren Sünden haben wir das Herz unseres Vaters verletzt, der will, dass wir Brüder und Schwestern sind.
Wir sind allen und allem gegenüber gleichgültig geworden, außer uns selbst. Und schamerfüllt sagen wir: Vergib uns, Herr!
Im Elend der Sünde, in unserer Erschöpfung und Hinfälligkeit, in der geheimnisvollen Ungerechtigkeit des Bösen und des Krieges erinnerst du, heilige Mutter, uns daran, dass Gott uns nicht verlässt, sondern stets mit Liebe auf uns schaut, mit dem Wunsch, uns zu vergeben und uns aufzurichten. Er selbst hat dich uns geschenkt und der Kirche und der ganzen Menschheit in deinem Unbefleckten Herzen eine Zuflucht geschaffen. Aufgrund der Liebe Gottes bist du bei uns und auch durch die schwierigsten Momente der Geschichte geleitest du uns voll Zärtlichkeit.
So kommen wir zu dir und klopfen an die Tür deines Herzens, wir, deine geliebten Kinder, die du zu allen Zeiten unermüdlich aufsuchst und zur Umkehr einlädst. Komm in dieser dunklen Stunde zu uns, um uns beizustehen und uns zu trösten. Sag uns immer wieder neu: „Bin ich denn nicht da, ich, die ich deine Mutter bin?“ Du kannst die Verstrickungen unseres Herzens und die Knoten unserer Zeit lösen.
Wir setzen unser Vertrauen in dich. Wir sind gewiss, dass du, besonders in Zeiten der Prüfung, unser Flehen nicht verschmähst und uns zu Hilfe kommst.So hast du dich auch in Kana in Galiläa verhalten, als du erwirkt hast, dass Jesus eingriff, noch ehe seine Stunde gekommen war.
So hast du der Welt sein erstes Zeichen vermittelt. Als sich die Festfreude in Trübsal verwandelt hatte, sagtest du zu ihm: „Sie haben keinen Wein mehr“ (Joh 2,3). Verwende dich erneut für uns, o Mutter, denn heute ist uns der Wein der Hoffnung ausgegangen, die Freude ist geschwunden, die Geschwisterlichkeit verwässert. Wir haben die Menschlichkeit verloren, wir haben den Frieden verspielt.
Wir sind zu aller Gewalt und Zerstörung fähig geworden. Wir bedürfen dringend deines mütterlichen Eingreifens.
Nimm an, o Mutter, unser Gebet.
Du Stern des Meeres, lass uns im Sturm des Krieges nicht untergehen.
Du Arche des Neuen Bundes, zeige uns Möglichkeiten und Wege der Versöhnung.
Führe, „du Irdische im Himmel“, die Welt wieder zu göttlicher Eintracht.
Beende den Hass, besänftige die Rachsucht, lehre uns Vergebung.
Befreie uns von Krieg, bewahre die Welt angesichts der nuklearen Bedrohung.
Du Königin vom Rosenkranz, erwecke in uns wieder das Bedürfnis zu beten und zu lieben.
Du Königin der Menschheitsfamilie, zeige den Völkern den Weg der Geschwisterlichkeit.
Du Königin des Friedens, erbitte der Welt den Frieden.Deine Traurigkeit, o Mutter, erweiche unsere verhärteten Herzen. Die Tränen, die du für uns vergossen hast, mögen dieses Tal wieder aufblühen lassen, das unser Hass verdorren ließ. Lass uns, bei allem Lärm der Waffen, durch dein Gebet zum Frieden finden. Liebkose mit deinen mütterlichen Händen alle, die leiden und vor den Bomben fliehen.
Lass alle, die ihr Zuhause und ihr Land verlassen müssen, in deiner mütterlichen Umarmung Trost finden. Dein betrübtes Herz erwecke in uns Mitgefühl und dränge uns, unsere Türen zu öffnen und uns der verwundeten und verstoßenen Menschen anzunehmen.Heilige Mutter Gottes, als du unter dem Kreuz gestanden bist, sagte Jesus, als er den Jünger neben dir sah: „Siehe, dein Sohn“ (Joh 19,26).
Damit hat er dir einen jeden von uns anvertraut. Dann sagte er zu dem Jünger, und somit zu einem jeden von uns: „Siehe, deine Mutter“ (V. 27).
Mutter, wir wollen dich heute in unser Leben und in unsere Geschichte bereitwillig aufnehmen. Die erschöpfte und verstörte Menschheit steht in dieser Stunde mit dir unter dem Kreuz. Und sie verspürt die Notwendigkeit, sich dir anzuvertrauen und sich durch dich Christus zu weihen.
Das ukrainische Volk und das russische Volk, die dich liebevoll verehren, kommen zu dir, und dein Herz schlägt für sie und für alle Völker, die unter Krieg, Hunger, Ungerechtigkeit und Armut leiden.
Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist, dir vertrauen wir uns an und feierlich weihen wir die Kirche und die ganze Menschheit, insbesondere Russland und die Ukraine, deinem Unbefleckten Herzen.
Nimm diesen unseren Weiheakt an, den wir mit Vertrauen und Liebe vollziehen. Gib, dass der Krieg aufhört und schenke der Welt den Frieden.
Durch dein von Herzen kommendes Ja trat der Fürst des Friedens ein in die Geschichte; wir vertrauen darauf, dass der Friede auch jetzt wieder über dein Herz zu uns kommt.
Dir also weihen wir die Zukunft der ganzen Menschheitsfamilie, die Nöte und Erwartungen der Völker, die Ängste und Hoffnungen der Welt.
Die göttliche Barmherzigkeit ergieße sich durch dich über die Erde und der liebliche Herzschlag des Friedens bestimme wieder unsere Tage. Frau des Ja, auf die der Heilige Geist herab kam, lass uns miteinander wieder in die Harmonie Gottes finden. Stille den Durst unserer Herzen, du „strömender Quell der Hoffnung“. Du hast das Menschsein in Jesus eingewoben, so mach auch uns zu Handwerkern der Gemeinschaft. Du bist auf unseren Wegen gewandelt, geleite uns auf den Pfaden des Friedens. Amen.


Français

ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix.

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur !

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l’épreuve.

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle.

Reçois donc, ô Mère, notre supplique.
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation.
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde.

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Coeur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l’humanité blessée et rejetée.

Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère.

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde.

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.